انواع کفپوش و تجهیزات ورزشی آکام

نیمکت تماشاچی

نیمکت تماشاچی
نیمکت تماشاچی

مشخصات نیمکت تماشاچی

 1. جنس سازه (اسکلت) از پروفیل های آهن 80*40 و 30*50 و 40*20 و 20*20 می باشد.

2. دارای چرخ های صنعتی شماره 10 می باشد که بسیار روان است و ارتفاع آن از حد مطلوب تجازو نمی کند.

3. فضای نشستن برای هر نفر برابر میزان فضای صندلی استادیومی جهت تماشاگران ( عرض حدود 43 سانتیمتر و طول تقریبی 37/4 سانتیمتر ) می باشد.

4. هر استیج به طول 5/90 متر می باشد که جایگاه برای 12 نفر در هر طبقه (و در آخر طبقه 13 نفر) در نظر گرفته شده است و عرض 85 سانتیمتر و حدود 90 سانتیمتر جهت مسیر رفت و آمد تماشاگران (راه پله) تعبیه شده است .

 5.نیمکت تماشاچی مورد مصرف برای طبقه آخر بصورت پشتی دار و برای سایر طبقات به صورت بدون پشتی (کفی) است.

6. پیچ های 70*4 میلیمتر که به صورت خود مته میباشد،موجوداست و پیچ های صندلی ها از پیچ و مهره 10 میلیمتراست.

درباره محصول

این محصول مناسب سالنهای ورزشی است که نوع تاشوی این محصول در مواقعی که احتیاج به جایگاه تماشاچیان ندارید،میتوانید آن را جمع کرده و از فضای بیشتری درسالن ورزشی بهره ببرید.

نیمکت تماشاچی

پس از تعیین فرم موردنظرومناسب برای دیدتماشاچیان بایدبه طراحی صندلی مناسب پرداخت به این منظورچهارمعیارطراحی.صندلی ورزشگاه موردتوجه قرارمیگیرد:

  1. راحتی
  2. ایمنی
  3. استحکام
  4. مقرون.به.صرفه.بودن

صندلی تاشو

به.مراتب.گرانترهستندولی به دلیل راحتی این.صندلیهاوایجادفضای.بیشتربه علت تجمع.وامنیت بیشترتماشاگران توصیه میشود.همینطوراگراتصال.این.صندلیهابه.دیوار عمودی.سکوهاباشد،نظافت.سکوی.تماشاچیان.به.مراتب.بهترانجام.میشود.این.وسیله برای تماشاگراناستفاده.میشود.همینطوراستفاده ازاین.صندلیهابرای.سالن‌های ورزشی.ضروری اعلام شده است.

سخن آخر

صندلی ورزشگاهی به مرورتغییرپیداکرده وشرکتهای تولیدکننده سعی دارندتامدلهای قدیمیتررابررسی وبراساس.نیازهاومدلهای.جدیدترراواردبازارکنند.این.مدلهای.جدیدراباید براساس.مواردمختلفی.بررسی.کرد.همچنین درطراحی به زیبایی.محصول وصندلی هم.توجه.میشودتاصندلی.ظاهرزیباوجدیدتری.راهم.داشته.باشد.اگر تمایل به خرید بهترین و استانداردترین نیمکت های تماشاچی را دارید به وبسایت رسمی گروه آکام سالن مراجعه کنید.

تماس با ما